Rekrutacja MOS przy ZPR w Walimiu

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą MOS przy ZPR w Walimiu dotyczącą kierunków kształcenia i wymogów.

ZASADY REKRUTACJI DO MOS

 1. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu ogłasza nabór do Zasadniczej Szkoły Zawodowej na kierunku kucharz oraz do I klasy Gimnazjum, w MOS.
 1. Podstawą przyjęcia wychowanka do  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu jest tryb art. 71 b ustawy o systemie oświaty, a więc na wniosek rodzica (opiekuna prawnego), poparty orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, na dany etap edukacyjny.
 1. Pozostałe dokumenty wymagane do przyjęcia do placówki:
  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o przydatności do danego zawodu dot. ZSZ
  • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno epidemiologicznych dot. ZSZ
  • aktualny odpis arkusza ocen
  • opinia pedagoga lub wychowawcy klasy
  • dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i szczepień, zaświadczenie o sytuacji zdrowotnej (czy dziecko wymaga leczenia specjalistycznego i przyjmowania leków)
  • odpis skrócony aktu urodzenia
  • poświadczenie zameldowania
  • informacja o dochodach na jednego członka rodziny
  • zdjęcia legitymacyjne (2 szt.) (aktualne)

Plakat Nabór do gimnazjum MOS w WalimiuPlakat Nabór do Szkoły Zawodowej MOS w Walimiu

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500