Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie konkursu na zadania z zakresu sportu

uchwała 

wzór wniosku

wzór sprawozdania

 

KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2018 roku serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych powołanych celem opiniowania złożonych ofert.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego powołuje komisję konkursową, która opiniować będzie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2018 roku z zakresu: ochrona i promocja zdrowia, w tym:

 1. działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 160, z późn. zm.):
 2. działania na rzecz osób przewlekle chorych,
 3. opieka paliatywna.

W skład określonej komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci podmiotów, które będą się ubiegać o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego lub pozostające z oferentami w takich stosunkach prawnych i faktycznych, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Udział w pracach komisji konkursowych jest bezpłatny.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. nie zostały wskazane przez organizacje/podmioty aplikujące o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w ramach otwartego konkursu ofert do którego zgłaszany jest kandydat na członka komisji konkursowej;
 2. nie pozostają wobec wnioskodawców aplikujących o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w ramach otwartego konkursu ofert w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Zgłoszenia, na dołączonym formularzu, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach komisji proszę składać do 28 czerwca 2018 roku:

 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych – Biuro Obsługi i spraw Obywatelskich - Punkt Kancelaryjny
 1. elektronicznie, wysyłając zgłoszenie na adres p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl

UWAGI KOŃCOWE

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów, lub złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Karta zgłoszenia do pobrania

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego. Serdecznie zapraszamy do składania ofert. Szczegóły w załączniku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2018 roku (PDF - skan)

------------------------------------------------------------------------------

Numer konta Bankowego Urzędu Miasta w Wałbrzychu
Bank PKO BP SA 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935
właściwy dla opłaty skarbowej za wydanie decyzji:

wpis do ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych Opłata 10,00 zł
zmiana w ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych
wykreślenie z ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych
 wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych  Opłata 17,00 zł

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500