Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Nabór na stanowisko pracy

Data opublikowania: .

Starosta Wałbrzyski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Sekretarz Powiatu. Sprawdź niezbędne wymagania, warunki zatrudnienia, jakie dokumenty złożyć w jaki sposób, aby wziąć udział w rekrutacji. 

Starosta Wałbrzyski
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Sekretarz Powiatu

Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu,
Aleja Wyzwolenia 20 – 24, 58-300 Wałbrzych

 

POBIERZ OGŁOSZENIE WERSJA WORD 

POBIERZ OGŁOSZENIE WERSJA PDF
 

1. Wymagania niezbędne dla kandydata:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, administracyjne;
 2. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 3. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 w/w ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia
 7. znajomość oraz umiejętność stosowania ustaw:

-         ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

-         ustawy o ochronie informacji niejawnych,

-         ustawy o samorządzie powiatowym,

-         ustawy o pracownikach samorządowych,

-         ustawy o dostępie do informacji publicznej,

-         ustawy o ochronie danych osobowych,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. odporność na stres
 2. rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność i wysoka kultura osobista
 3. znajomość obsługi komputera
 4. dobra organizacja pracy własnej

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. kierowanie pracą Biura Rady;
 2. zapewnienie właściwej organizacji pracy w zakresie terminowości i toku wykonywania zadań w starostwie;
 3. koordynowanie opracowywania projektów aktów prawa Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu;
 4. nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu;
 5. koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd;
 6. zapewnienie przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 7. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę

4. Warunki zatrudnienia:

1.     wymiar czasu pracy – pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy;

2.     miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu,

3.     praca biurowa przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner,

4.     budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – bariery architektoniczne (schody – brak windy);.

5. Wymagane dokumenty:

1.     list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

2.     kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie;

3.     kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy;

4.     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;

5.     oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych;

7.     oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

8.     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego;

9.     oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku;

10.  kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego1 (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

11.  kserokopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

1 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Sposób składania dokumentów:

1.     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 24 w punkcie kancelaryjnym pok. nr 21 – parter z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu
w terminie do 9 czerwca 2020  roku do godz. 16.30
.

2.     Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone podpisem kandydata.

3.     Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

4.     W przypadku dokumentów wysłanych pocztą decyduje data wpływu oferty (nie data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

7. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sp walbrzych.dolnyslask.pl/ oraz na tablicy informacyjnej
  w siedzibie Starostwa przy Al. Wyzwolenia 24.
 3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosił więcej niż 6%

8. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1)    Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu,  jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Starosta Wałbrzyski.

2)    Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Starostę Wałbrzyskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

1)    Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 20-24

2)    s.lewandowski@powiat.walbrzych.pl

3)    Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 i będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu  będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r.w sprawie dokumentacji pracowniczej; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w ogłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu przetwarzać możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami
w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

4)    Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

5)    Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po dniu przesłania aplikacji. Po ww. terminie zostaną wybrakowane.

6)    Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1.prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3.prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4.prawo do usunięcia danych osobowych;

5.prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7)    Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.   

 

Wałbrzych, 26.05.2020 r.

Starosta Wałbrzyski
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Sekretarz Powiatu

Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu,
Aleja Wyzwolenia 20 – 24, 58-300 Wałbrzych

1. Wymagania niezbędne dla kandydata:

1.     wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, administracyjne;

2.     obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych,

3.     co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 w/w ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;

4.     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5.     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.     nieposzlakowana opinia

7.     znajomość oraz umiejętność stosowania ustaw:

-         ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

-         ustawy o ochronie informacji niejawnych,

-         ustawy o samorządzie powiatowym,

-         ustawy o pracownikach samorządowych,

-         ustawy o dostępie do informacji publicznej,

-         ustawy o ochronie danych osobowych,

2. Wymagania dodatkowe:

1.     odporność na stres

2.     rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność i wysoka kultura osobista

3.     znajomość obsługi komputera

4.     dobra organizacja pracy własnej

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1.     kierowanie pracą Biura Rady;

2.     zapewnienie właściwej organizacji pracy w zakresie terminowości i toku wykonywania zadań
w starostwie;

3.     koordynowanie opracowywania projektów aktów prawa Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu;

4.     nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych
z organizacją posiedzeń Zarządu;

5.     koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd;

6.     zapewnienie przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;

7.     wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę

4. Warunki zatrudnienia:

1.     wymiar czasu pracy – pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy;

2.     miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu,

3.     praca biurowa przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner,

4.     budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – bariery architektoniczne (schody – brak windy);.

5. Wymagane dokumenty:

1.     list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

2.     kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie;

3.     kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy;

4.     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;

5.     oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych;

7.     oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

8.     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego;

9.     oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku;

10.  kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego1 (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

11.  kserokopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

1 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Sposób składania dokumentów:

1.     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 24 w punkcie kancelaryjnym pok. nr 21 – parter z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu
w terminie do 9 czerwca 2020 roku do godz. 16.30
.

2.     Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone podpisem kandydata.

3.     Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

4.     W przypadku dokumentów wysłanych pocztą decyduje data wpływu oferty (nie data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

7. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sp walbrzych.dolnyslask.pl/ oraz na tablicy informacyjnej
  w siedzibie Starostwa przy Al. Wyzwolenia 24.
 3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosił więcej niż 6%

8. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1)    Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu,  jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Starosta Wałbrzyski.

2)    Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Starostę Wałbrzyskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

1)    Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 20-24

2)    s.lewandowski@powiat.walbrzych.pl

3)    Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 i będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu  będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r.w sprawie dokumentacji pracowniczej; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w ogłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu przetwarzać możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami
w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

4)    Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

5)    Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po dniu przesłania aplikacji. Po ww. terminie zostaną wybrakowane.

6)    Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1.prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3.prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4.prawo do usunięcia danych osobowych;

5.prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7)    Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

   

Wałbrzych, 26.05.2020 r.

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500