Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu

Data opublikowania: .

Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Można również zawnioskować o późniejszą płatność. 

Sejm uchwalił w ramach tzw. ustawy pomocowej, przepisy, które mają łagodzić negatywne skutki epidemii koronawirusa. Ustawa przedłuża terminy załatwiania spraw administracyjnych. Zgodnie z rządowym uzasadnieniem to działania dla dobra mieszkańców, ale także i urzędników, żeby uniknąć w miarę możliwości gromadzenia się interesantów podczas załatwiania spraw w urzędach. Zgodnie z ustawą, zmieniły się terminy wnoszenia opłat dotyczących użytkowania wieczystego i jego przekształcenia.

 

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, do 31 marca każdego roku wnosi się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przewiduje z kolei termin do 31 marca na wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia.

 

Aktualnie, zgodnie z tzw. pakietem antykryzysowym, opłatę za 2020 rok wnosi się do 30 czerwca 2020 roku. W konsekwencji można także zawnioskować o ustalenie innego (późniejszego niż 30 czerwca 2020 r.) terminu zapłaty. Rozwiązanie dotyczy płatności pełnej kwoty.

 

Kiedy można skorzystać?

Przesunięcie ustawowego terminu płatności do końca czerwca 2020 r. jest ustawowe i bezwarunkowe, ale ustalenie innego terminu płatności w 2020 r. jest na wniosek, który nie wiąże organu.

 

Kto może skorzystać?

Wszyscy użytkownicy wieczyści gruntów gminy, zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy.

 

Co trzeba przygotować?

Jeśli chcesz wydłużyć termin poza 30 czerwca 2020 r., przygotuj wniosek do właściwego organu.

 

Gdzie składasz dokumenty?

Wniosek o ustalenie innego terminu płatności w 2020 r. niż do 30 czerwca 2020 r., składasz w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

 

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Art. 15j. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500