Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

PCPR poszukuje rodzin zastępczych

Data opublikowania: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu poszukuje rodzin zastępczych.

 

Kandydatom na rodziców zastępczych są oferowane:
-bezpłatne szkolenie, które odbywa się w godzinach popołudniowych w siedzibie tut. Centrum. Program szkolenia obejmuje 52 godziny wiedzy teoretycznej z zakresu opieki i wychowania dzieci
- 10 godzin praktyk w rodzinach zastępczych już funkcjonujących na terenie powiatu wałbrzyskiego. 
Szkolenie to ma pomóc kandydatom na rodziców zastępczych ugruntować wiedzę i zdobyć stosowne umiejętności potrzebne w opiece i wychowaniu dzieci pozbawionych ciepła i opieki rodziny własnej oraz podjąć ostateczną decyzję wspólnie ze specjalistami o utworzeniu rodziny zastępczej (po ukończeniu szkolenia kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej otrzymuje od Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaświadczenie kwalifikacyjne, potwierdzające posiadane predyspozycje i motywacje do pełnienia roli rodzica zastępczego i uprawniające do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka). 
- objęcie wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który współpracuje z rodzinami zastępczymi i udziela pomocy w wykonywaniu zadań związanych z pieczą zastępczą.
- kompleksowe wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne. 
Dla osób stanowiących rodzinę zastępczą na terenie Powiatu Wałbrzyskiego organizowane są tematyczne grupy wsparcia podczas których rodziny wymieniają się doświadczeniami i poglądami na temat sprawowania opieki nad małoletnimi oraz mają możliwość poszerzania wiedzy z zakresu opieki i wychowania dzieci.
Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka mogą ubiegać się o: 
- miesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
- dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, 
- dodatek wychowawczy z Programu Rodzina 500+
-pomoc pieniężną na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start, 
- świadczenia dodatkowe regulowane Zarządzeniem Starosty Powiatu Wałbrzyskiego, tj. jednorazowe świadczenie związane z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka, środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego, w którym funkcjonuje rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka.

 - raz w roku możliwość dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci przebywających w pieczy zastępczej. 
- w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki rodzina zastępcza może ubiegać się również o wsparcie finansowe. 
Osobie pełniącej funkcję zawodowego rodzica zastępczego oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie w wysokości zależnej od liczby dzieci umieszczonych w pieczy. Osoby te mogą również skorzystać ze wsparcia w formie rodziny pomocowej, która przejmuje opiekę nad dziećmi w sytuacji, w której rodzina nie może osobiści jej pełnić. Zawodowym rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje możliwość zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki i pracach gospodarskich, która zatrudniana jest na umowę zlecenie przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Aleja Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 63 00

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500