Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Nabór na wolne stanowisko pracy Wydziale Geodezji i Kartografii

Data opublikowania: .

Starosta Wałbrzyski
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

 

(nazwa stanowiska)

Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu,
Aleja Wyzwolenia 20 – 24, 58-300 Wałbrzych

I.. Wymagania niezbędne dla kandydata:

 1. wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku (specjalności) geodezja,
 2. doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata pracy dla kandydatów z wykształceniem średnim – preferowany staż pracy na podobnym stanowisku.
 3. spełnianie warunków określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
  o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych,
 4. Wymagania dodatkowe:
 5. dobra znajomość przepisów:

1) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,

2) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

3) ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie dokonywania podziałów nieruchomości;

 1. umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów oraz bazy danych elektronicznej księgi wieczystej,
 2. mile widziana znajomość oprogramowania TurboEWID autorstwa firmy Geomatyka Kraków,
 3. mile widziane uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2 (geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz rozgraniczania i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych),
 4. biegła obsługa komputera,
 5. rzetelność,

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku Inspektora w Wydziale Geodezji
i Kartografii:

 

 1. Prowadzenie operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz całości spraw z tym związanych dla terenu Powiatu Wałbrzyskiego, a w szczególności:
 • aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno-technicznych oraz decyzji administracyjnych,
 • odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w drodze decyzji administracyjnej,
 • zawiadamianie osób zainteresowanych, organów podatkowych, sądu rejonowego oraz organu statystycznego o zmianach w ewidencji gruntów i budynków.
 1. Udzielanie zainteresowanym stronom informacji ustnej i pisemnej w sprawach objętych ewidencją gruntów i budynków.
 2. Weryfikacja baz danych ewidencji gruntów i budynków, ocena poprawności i wiarygodności wpisów, podejmowanie decyzji o korekcie błędów.
 3. Realizacja czynności naprawczych w bazach danych ewidencji gruntów i budynków
  w przypadku ujawnienia błędów lub niespójności wpisów.
 4. Wyjaśnianie rozbieżności pomiędzy działem I ksiąg wieczystych, a danymi w operacie ewidencji gruntów i budynków.
 5. Przygotowywanie decyzji administracyjnych lub postanowień w sprawach dotyczących sprostowania błędów i omyłek oraz wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.
 6. Przygotowywanie pism dotyczących bieżących spraw z zakresu ewidencji gruntów
  i budynków.
 7. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz spraw związanych ze zmianą użytków gruntowych.
 8. Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji z zakresu zmiany klasyfikacji gruntów.
 9. Przygotowywanie zaświadczeń dotyczących posiadania nieruchomości na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.
 10. Przeprowadzanie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych.
 11. Pomoc w przygotowywaniu zamówień i umów na prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
 12. Archiwizowanie dokumentów w postaci nieelektronicznej, uzasadniających wpisy do bazy danych oraz innych akt i dokumentów ewidencyjnych.
 13. Warunki zatrudnienia:
 • wymiar czasu pracy – pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy;
 • miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu,
 • praca biurowa przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
 • budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 6. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego,
 10. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,
 11. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego1 (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 12. kserokopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

1 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Sposób składania dokumentów:
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 24 w punkcie kancelaryjnym pok. nr 21 – parter z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii” w terminie do 9 kwietnia 2019 r. do godz.16.30.

Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone podpisem kandydata.

 1. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
 2. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie testu
  i rozmowy.
 3. W przypadku dokumentów wysłanych pocztą decyduje data wpływu oferty (nie data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której zostanie sprawdzona znajomość przepisów prawa wskazanych w pkt 2 ogłoszenia.
 2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sp walbrzych.dolnyslask.pl/ oraz na tablicy informacyjnej
  w siedzibie Starostwa przy Al. Wyzwolenia 24.
 3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6%.

VIII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Starosta Wałbrzyski.

 • Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Starostę Wałbrzyskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 i będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r.w sprawie dokumentacji pracowniczej; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

 • Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania aplikacji. Po ww. terminie zostaną wybrakowane.

 • Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1.prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3.prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4.prawo do usunięcia danych osobowych;

5.prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 • Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

STAROSTA

   Krzysztof Kwiatkowski

Wałbrzych, 26 marca 2019 r.

starostwo nabor do pracy srednie

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500