Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Organizacje pozarządowe

Informujemy, że do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - V Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego na Wóżkach Szczawno Zdrój.

Termin zgłaszania uwag: 22.03.2018

Oferta realizacji zadania (pobierz) - V Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego na Wóżkach Szczawno Zdrój.

------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultowania zmiany Uchwały NR XXXI/64/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku       publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.). Uwagi można zglaszać poprzez wypełnienie formularza uwag osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu lub przesylając go na adres p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl. Konsultacje trwają do 16.03.2018 r.

Formularz uwag

projekt uchwały

------------------------------------------------------------------------------

Numer konta Bankowego Urzędu Miasta w Wałbrzychu
Bank PKO BP SA 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935
właściwy dla opłaty skarbowej za wydanie decyzji:

wpis do ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych Opłata 10,00 zł
zmiana w ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych
wykreślenie z ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych
 wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych  Opłata 17,00 zł

------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że do Starostwa Powiatowego wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informujemy że uwagi można składach mailowo (p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl) lub pisemnie do 23.02.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (PDF)

------------------------------------------------------------------------------

Przedstawiamy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2018 roku.

Uchwała nr 19/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie: wyboru ofert i udzielenia wsparcia w formie dofinansowania zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2018 roku. 

------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2018 roku serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych powołanych celem opiniowania złozonych ofert.

Załącznik: treść komunikatu (PDF)

------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2018 roku

------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr XXXI/64/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - uchwała do pobrania 

------------------------------------------------------------------------------

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

Informujemy, że Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego wybrał ofertę na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2018 r. pn. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - uchwała do pobrania

------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2018 roku pn. powadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej celem opiniowania złożonych ofert.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci podmiotów, które będą się ubiegać, o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w ww. otwartym konkursie ofert, lub pozostające z oferentami w takich stosunkach prawnych i faktycznych, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Udział w pracach komisji konkursowych jest bezpłatny.
WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) nie zostały wskazane przez organizacje/podmioty aplikujące o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2018 roku pn. powadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;
2) nie pozostają wobec wnioskodawców aplikujących o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2018 roku pn. powadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Zgłoszenia, na dołączonym formularzu, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach komisji proszę składać do 03 listopada 2017 roku:
a) osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych - Punkt Kancelaryjny,
b) elektronicznie, wysyłając zgłoszenie na adres p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl
UWAGI KOŃCOWE
Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów nie będą brane pod uwagę.

 

Karta zgłoszenia: POBIERZ

-------------------------------------------------------------

  1. Na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Poczujmy Magię Świąt Bożego Narodzenia. Termin zgłaszania uwag: 27.10.2017 (oferta – pobierz)
  2. Na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Koncert „Polskie serce”. Termin zgłaszania uwag: 27.10.2017 (oferta – pobierz)

-------------------------------------------------------------

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu wałbrzyskiego realizowanego w 2018 roku pn. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała nr 137/2017 (Pobierz)

-------------------------------------------------------------

 

Wyniki z konsulacji projektu Uchwały rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.)

-------------------------------------------------------------

 

 

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W SPRAWIE w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu wałbrzyskiego do zgłaszania uwag, dotyczących załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).

Konsultacje odbywają się w następujących formach:

  • bezpośredniej - uwagi można zgłaszać osobiście w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, pok. 219, w godzinach pracy urzędu, do 22 września 2017 roku;

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIV/34/10  z 24 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji   (pobierz)

Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.). (pobierz)

Ankieta (pobierz)

Formularz uwag (pobierz)

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500